Producenci
Regulamin

Regulamin sklepu www.piwi.com.pl

 

 

REGULAMIN SKLEPU PIWI.COM.PL

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym piwi.com.pl prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.piwi.com.pl.

Sprzedającym jest Zakład Produkcyjno-Handlowy "PIWI" wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Cystersów 2, 31-553 Kraków, NIP 6780055846, REGON 003911191, adres poczty elektronicznej: sklep@piwi.com.pl, numer telefonu: (+48) 12 412 51 33  lub 12 412 51 49. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego www.piwi.com.pl. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§ 1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) - osoba fizyczna, w tym również konsument, która ukończyła co najmniej 18. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia.
 3. Konsument - za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 5. Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży.
 6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, w tym z konsumentem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 7. Sklep Internetowy piwi.com.pl (Sklep, Sklep Internetowy) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.piwi.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić towar.
 8. Strona - Sprzedający i Klient.
 9. Strona Sklepu - każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www. piwi.com.pl
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.
 11. Termin wysyłki - to czas potrzebny sklepowi na przygotowanie złożonego zamówienia do wysyłki. Każdy towar na stronie sklepu oznaczony jest przybliżonym terminem wysyłki, który liczy się od momentu przekazania zamówienia do realizacji.
 12. Przekazanie zamówienia do realizacji pokrywa się z momentem:
  1. wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem,
  2. dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji "Płatność kartą" lub "Przelewem OnLine",
  3. dokonania zamówienia z wyborem opcji "Płatność za pobraniem" lub "Płatność przy odbiorze własnym"
 13. Czas spedycji - to czas liczony od momentu nadania przesyłki przez sklep do momentu dostarczenia jej pod wskazany adres. Zależny on jest od wybranego sposobu spedycji i określony na podstronie serwisu zatytułowanej " Sposoby i koszty dostawy".
 14. Termin dostawy to suma czasu Terminu wysyłki zamówienia przez Sprzedającego oraz Czasu spedycji.
 15. Koszty dostawy to suma kosztów przesyłki towaru oraz kosztów związanych z wybranym sposobem płatności (dotyczy to następujących form płatności: Płatności przy odbiorze, Przelew Online, Płatność Kartą). Szczegóły powyższych kosztów określone są na podstronie serwisu zatytułowanej "Sposoby i koszty dostawy"
 16. Trwałym nośnikiem jest:
  1. papier, pamięć USB, płyty CD-ROM, DVD, Blu-Ray, karta pamięci lub dysk komputerowy;
  2. poczta elektroniczna;
  3. SMS.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy piwi.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie piwi.com.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie drogą telefoniczną jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego. Klient otrzyma na trwałym nośniku formularz uzgodnionego telefonicznie zamówienia, który to formularz po wypełnieniu Klient odeśle do Sprzedającego, co będzie stanowić potwierdzenie zawarcia umowy.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 7. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
  Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 8. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący powinien wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 11. Sprzedający, w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności w postaci przedpłaty, może odstąpić od umowy i realizacji zamówienia po upływie 14 dni od daty jego złożenia przez Kupującego, jeżeli w tym terminie nie wpłynie na rachunek bankowy Sprzedającego kwota wskazana w zamówieniu.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w określonych na stronie sklepu punktach odbioru osobistego.
 3. Orientacyjny czas dostarczenia zamówienia pod wskazany adres określa suma Terminu wysyłki zamówienia i czasu spedycji.
 4. Kupujący ponosi opłaty związane z dostawą. Wysokość opłat uzależniona jest od wybranego sposobu spedycji oraz formy płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem na stronie informacyjnej "Sposoby i koszty dostawy". Sprzedający zastrzega, iż w przypadku niektórych Towarów, które ze względu na gabaryty nie mogą być przesłane w przesyłce standardowej, koszty wysyłki ustalane są indywidualnie. Kupujący zamawiając taki towar w momencie jego wyboru, otrzyma komunikat "koszty wysyłki zostaną ustalone indywidualnie". W takim przypadku Sprzedający po otrzymaniu informacji o dokonaniu zamówienia przez Kupującego niezwłocznie, przed jego potwierdzeniem drogą mailową, przekaże informację w zakresie kosztów wysyłki.

§ 5 Płatności

 1. Złożenie skutecznego zamówienia przez Konsumenta zobowiązuje go do zapłaty za wybraną transakcję, której łączna cena obejmuje wartość zamówionych towarów oraz koszty związane ich przesłaniem, jak również koszty związane wybraną formą zapłaty.
 2. Na każdy sprzedany towar wystawiamy dowód zakupu.
 3. Płatność za towary odbywa się z wykorzystaniem jednej z wymienionych poniżej form:
  1. Przedpłata
   Kupujący dokonuje wpłaty przy pomocy przelewu bankowego lub wpłaty bezpośredniej w banku lub na poczcie na rachunek sprzedającego o numerze 81 103000190109850300143927
  2. Przelew Online
   Po wybraniu tej formy płatności Kupujący zostaje przekierowany na stronę Przelewy24.pl, gdzie powinien dokonać wyboru swego banku, w którym posiada konto z dostępem online.
  3. Płatność kartą
   Po wybraniu tej formy płatności Kupujący zostanie przekierowany na stronę Przelewy24.pl, gdzie będzie miał możliwość dokonania zapłaty kartą kredytową lub płatniczą kartą debetową.
  4. "Płatność za pobraniem"
   W takiej sytuacji należy wybrać jako formę płatności "Płatność za pobraniem". Zapłata za dostawę następuje wówczas kurierowi przy odbiorze przesyłki. Kurier wydaje przesyłkę po wpłacie odpowiedniej kwoty.
  5. Płatność gotówką przy odbiorze własnym
   W takim przypadku należy wybrać jako formę płatności "Płatność przy odbiorze własnym". Zapłata za zamówione produkty następuje w kasie wybranego punktu odbioru osobistego.

§ 6 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument w rozumieniu przepisów art. 221 Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie lub wysyłając poprawnie wypełniony i czytelnie podpisany formularz, który można pobrać ze strony informacyjnej „Reklamacje i zwroty”. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przedsiębiorca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.
 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Konsument jest zobowiązany do odesłania towaru na adres Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Koszty odesłania towaru do Sprzedającego ponosi Konsument.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconego towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Przedsiębiorca po otrzymaniu zwróconego towaru dokona oceny jego stanu. W razie stwierdzania faktu korzystania z towaru przez Konsumenta w sposób wykraczający poza konieczny, Sprzedający wyliczy odszkodowanie odpowiadające zmniejszeniu wartości towaru i obciąży nim Konsumenta.
 5. Sprzedający w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności związane z umową od której odstąpił Konsument, w tym również równowartość najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy, pokazanego na stronie sklepu. Zwrot płatności Sprzedający dokona przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument. Sprzedający może się wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności Klientowi do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenie przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

§ 8 Procedura reklamacji

 1. Wszystkie produkty prezentowane przez Przedsiębiorcę w sklepie piwi.com.pl są sprzedawane jako nowe i wolne od wad. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w ramach rękojmi, Konsument ma prawo w ciągu 2 lat od wejścia w posiadanie rzeczy zgłosić jej wadę fizyczną polegającą na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
 2. W zakresie umów sprzedaży zawieranych z Klientami nie będącymi konsumentami do rękojmi stosuje się przepisy Tytułu XI "Sprzedaż", Działu II "Rękojmia za wady" kodeksu cywilnego.
 3. Reklamowany towar, gdy Kupującym jest konsument wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego, należy dostarczyć (odesłać) do siedziby Sprzedającego, na jego koszt.
 4. Sprzedający po sprawdzeniu reklamowanego towaru w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji prześle Kupującemu pismo, w którym ustosunkuje się do wady zgłoszonej przez Klienta oraz ustosunkuje się również do jego żądań. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego występowania wady, zaproponuje sposób naprawy niezgodności towaru z umową oraz określi termin jej wykonania.
 5. Koszty przesłania reklamowanego towaru z powrotem do Konsumenta ponosi Sprzedający. W przypadku ustalenia zwrotu płatności lub części płatności, Sprzedający prześle odpowiednią kwotę Kupującemu korzystając z tego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument kupując reklamowany towar.
 6. Towary, które posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski, w opisie produktu mają wpisany czas i zakres gwarancji . Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
 7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sprzedający w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Data opublikowania regulaminu 11.01.2016r
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl